โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1343 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 มกราคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

สถานที่ : มทร.ล้านนา น่าน

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา น่าน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทุกชั้นปี

ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้......

 



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา