โลโก้เว็บไซต์ 5 ม.ค. 65 รับเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

5 ม.ค. 65 รับเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 นางเนาวเรศ ตาปวง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รับมอบเกียรติบัตรจาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา