โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีน่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีน่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านรองอธิการบดีน่าน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง "รดน้ำดำหัว" ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้และสืบทอดประเพณีของชาวล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา