โลโก้เว็บไซต์ พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการฯ
คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระธาต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา