โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลน่าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ.3(4ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ วท.บ.2...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา