โลโก้เว็บไซต์ Smart Famer Gen Z | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Smart Famer Gen Z

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านSmart Famer Gen Z
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตร ภายใต้โครงการ “สร้างผู้นำการเป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา