โลโก้เว็บไซต์ Smart Famer Gen Z | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Smart Famer Gen Z

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 950 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดค่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านเกษตร ภายใต้โครงการ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรยุคใหม่ (Smart Famer Gen Z) ในพื้นที่สูง ประจำปี 2560 ในวันที่ 22- 26 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ต้นแบบแรงบันดาลใจ โดยคุณอายุ จือปา เจ้าของร้านกาแฟ อาข่า อามาคุณกัลย์ชฎารัตน์ ปัญญาวงค์ เจ้าของร้าน น่านตะวันฟาร์ม และยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ฟาร์ม เฟมฟ้าย , กิจการหมูหลุมครบวงจร โดยกิจกรรมทั้งหมดมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ลองคิดและทำ แนวทางสู่ Smart Farmer , ทักษะการทำแผนธุรกิจแบบง่าย เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรยุคใหม่ ในพื้นที่สูงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา