โลโก้เว็บไซต์  โครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
วันที่ 27 มกราคม 2559 สาขาศิลปศาสตร์รว่มกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระหว่างวันที่ 13 ม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา