โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาแต่งกายดี ปี 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

นักศึกษาแต่งกายดี ปี 60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการเชิดชูเกียรตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ 4
แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ดำเนินโครงการเชิดชูเกียตินักศึกษาแต่งกายดีชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดควา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา