โลโก้เว็บไซต์ Farmer University | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Farmer University

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านFarmer University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา