โลโก้เว็บไซต์ Farmer University | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Farmer University

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 449 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี สภาคณาจารย์ ข้าราชการ สภาวิชาการ และคณะทีมงาน ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน เพื่อจัดกิจกรรม”ล้านนาสัญจร”เป็นโครงการถ่ายทอด แผนปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนา เชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ จากเกษตรอุตสาหกรรมสู่การเป็น Farmer University โดยมีตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึง ตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ชี้แจงถึงปัญหาในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้เสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา