โลโก้เว็บไซต์ บ้านวิถีไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บ้านวิถีไทย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์(อดีตรองอธิการบดี.มทร.ล้านนา น่าน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา