โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2561 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์(อดีตรองอธิการบดี.มทร.ล้านนา น่าน) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆของจังหวัดน่านได้แก่
- มูลนิธิ กสิกรรมธรรมชาติ
- ชุมชนต้นน้ำน่าน
- มทร.ล้านนา น่าน
- มูลนิธิฮักเมืองน่าน
พร้อมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานในครั้ง โดยโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินโครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิม(Traditional farming)ไปสู่การเกษตรแบบผู้ประกอบการ(Entrepreneur)ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดน่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวิถีไทย ตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


คลังรูปภาพ : บ้านวิถีไทย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา