โลโก้เว็บไซต์ ประชุมร่วมม.เกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมร่วมม.เกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา