โลโก้เว็บไซต์ วัน

วัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธากร พลาอาด เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลาก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา