โลโก้เว็บไซต์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา น่านประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รองศาสตราจารย์.ดร สมชาติ หาญวงษา นำคณาจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา