โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอบ V-net 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ตารางสอบ V-net 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านศูนย์สอบ V-NET มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
V-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) V-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา