โลโก้เว็บไซต์ โครงการยุวชนอาสา ระยะ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการยุวชนอาสา ระยะ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
         ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. หน่วยขับเคลื่อน (Execution Body :EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมรับฟังคำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา