โลโก้เว็บไซต์ โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ธันวาคม 2563 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 491 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. หน่วยขับเคลื่อน (Execution Body :EB) โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประชุมรับฟังคำชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

          โครงการ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ จังหวัดน่าน ดำเนินงานภายใต้โครงการยุวชนอาสา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัตงานได้จริง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบระบบการทำงาน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่หลากหลายและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา