โลโก้เว็บไซต์ ยุวชนอาสา..พาลงชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนด้านการเตรียมอาหารปลากึ่งเปียก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ยุวชนอาสา..พาลงชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนด้านการเตรียมอาหารปลากึ่งเปียก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านยุวชนอาสา..พาลงชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนด้านการเตรียมอาหารปลากึ่งเปียก
          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ทีมยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ภายใต้โครงการยุวชนอาสา โดย ผศ.ดร.เอกชัย ดวงใจ , ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา