โลโก้เว็บไซต์ ยุวชนอาสา..พาลงชุมชน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนด้านการเตรียมอาหารปลากึ่งเปียก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ยุวชนอาสา..พาลงชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนด้านการเตรียมอาหารปลากึ่งเปียก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ทีมยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ภายใต้โครงการยุวชนอาสา โดย ผศ.ดร.เอกชัย ดวงใจ , ดร.จิตรา ปั้นรูป , อ.ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ และนำทีมนักศึกษายุวชนอาสา #บูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ #กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดปลากดคัง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าลี่ (น่าน) ในบริบทการผลิตปลากดคังในกระชังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของชุมชนระดับฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564

วีดีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนด้านการเตรียมอาหารปลากึ่งเปียก 1

วีดีโอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนด้านการเตรียมอาหารปลากึ่งเปียก 2

โครงการ : ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา