โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมรายงานผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมรายงานผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมรายงานผลการประกวดธิดาดอย ประจำปี 2564
         คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน (FB: 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา