โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.
          วันอังคารที่ 31 ส.ค. 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา