โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการติดตามโครงการ U2T มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามโครงการในพื้นที่ ต.และ อ.ทุ่งช้าง และต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะกรรมการติดตามโครงการ U2T มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามโครงการในพื้นที่ ต.และ อ.ทุ่งช้าง และต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะกรรมการติดตามโครงการ U2T มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามโครงการในพื้นที่ ต.และ อ.ทุ่งช้าง และต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประธานคณะกรรมการติดตามโครงการมหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา