โลโก้เว็บไซต์ คณะติดตามโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะติดตามโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 มกราคม 2565 โดย มทร.ล้านนา น่านคณะติดตามโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ มทร.ล้านนา น่าน
วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน นำคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ อพ.สธ. - มทร.ล้านนา น่าน กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื...