โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร / งานบุคลากร | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร / งานบุคลากร


 

แบบฟอร์มประเภทต่างๆ 
 1. แบบใบป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร (หน้า-หลัง) (Word) (PDF)

 2. แบบใบลาพักผ่อน (หน้า-หลัง) (Word) (PDF)

 3. แบบขอยกเลิกวันลา

 4. แบบฟอร์มคำขอชี้แจงการมาปฏิบัติราชการ

 5. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 6. แบบใบขออนุญาตไปราชการ (สังกัดกอง) / (สังกัดคณะ)

 7. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองการทำงาน / รับรองการผ่านงาน

 8. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

 9. แบบใบลาอุปสมบท

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว
 1. ข้าราชการ

 2. ผู้รับบำเหน็จบำนาญ

 3. ลูกจ้างประจำ

 4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 5. พนักงานราชการ

ข่าวสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 1. ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูกต้อง)

 2. ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสตรี (กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ)

 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 4. ความรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

 2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

มติและระเบียบข้อบังคับ
 1. มอบอำนาจ / ระเบียบ

 2. ประกาศ

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 4. พระราชกฤษฎีกา / พระราชบัญญัติ

สิทธิวันลา/หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง
 1. สิทธิวันลา/หลักเกณฑ์การคิดวันลา-ขาด-สาย เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง (ข้อมูล ณ มกราคม 2562)

 2. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง (ปรับปรุง ต.ค. 2561)

รายชื่อบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน
 1. รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563)

 2. รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

 3. รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566)

 4. รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567) 

 5. รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567)

 6. รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) 

 7. รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567) 

 8. รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567) 

สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน 
 1. สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563)

 2. สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

 3. สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566)

 4. สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567) 

 5. สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567)

 6. สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) 

 7. สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567) 

 8. สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567)