โลโก้เว็บไซต์ งานคลังและพัสดุ / งานการเงิน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานคลังและพัสดุ / งานการเงิน


บริการข้อมูล แบบฟอร์ม และเอกสารต่างๆ ด้านการเงิน
แบบฟอร์มต่างๆ
 1. แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ พ.ศ.2566

 2. ใบขออนุญาตไปราชการ  (สังกัดกอง)  (สังกัดคณะ)

 3. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

 1. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงาน

 1. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

 1. แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลา

 1. สัญญาค้ำประกัน

 2. สัญญายืมเงินโครงการ

 3. สัญญายืมเงินไปราชการ

 4. ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายไปราชการ  (word)  (pdf)

 5. ใบสำคัญรับเงิน (ท่อนเดียว)

 6. ใบสำคัญรับเงิน (สองท่อน) (word) (pdf)

 7. สัญญาเงินยืม (ซื้อวัสดุ) (หน้า-หลัง)

 8. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

 9. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือราชการ
 1. แนวปฎิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ พ.ศ.2566

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 3. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

 6. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)

 7. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

 8. แนวปฏิบัติด้านการเงิน ของ มทร.ล้านนา

 9. ขั้นตอนและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 10. ว89 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ-ลว. วันที่ 9 มี.ค. 2549

 11. ว37 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 12. ว49 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่าย งปม.รายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างฯ

 13. ว68 หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 14. ว527 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง

 15. ว423 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

 16. ว76 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

 17. ว988 แจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2561

 18. ว987 แจ้งเวียนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน 1 ต.ค. 2561

 19. ว986 แจ้งเวียนตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ 1 ต.ค. 2561

 20. ว143 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

 21. ว332 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)

 22. ว310 ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2558

 23. ว257 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

 24. ว89 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ-ลว. วันที่ 9 มี.ค. 2549

 25. ว49 ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

 26. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2564

 27. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 28. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

 29. คู่มือเบิกจ่ายค่าเดินทาง