โลโก้เว็บไซต์ งานคลังและพัสดุ / งานพัสดุ | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานคลังและพัสดุ / งานพัสดุ


 

แบบฟอร์มต่างๆ
  1. ขออนุญาตทดรองจ่าย  >>  (word) / (pdf)

  2. สัญญาเงินยืม (ซื้อวัสดุ) (หน้า-หลัง)  >>  (word) / (pdf)

  3. สัญญาค้ำประกัน (แนบเงินยืม)  >>  (word) / (pdf)

  4. ใบสำคัญรับเงิน (ท่อนเดียว)  >>  (word) / (pdf)

  5. ใบสำคัญรับเงิน (สองท่อน)  >>  (word) / (pdf)

  6. แบบบันทึกข้อความ ขอความเห็นชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และขออนุมัติเบิกเงิน >> (word)

  7. แบบบันทึกข้อความ รายงานขอความเห็นชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 >> (word)

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม  Click