โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร กองบริหารทรัพยากรน่าน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร กองบริหารทรัพยากรน่าน


วิสัยทัศน์

กองบริหารทรัพยากรน่านบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

พันธกิจ

1. งานบริหารทั่วไป โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. งานยุทธศาสตร์และบุคลากร โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. งานคลังและพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้

4. งานบริการ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ค่านิยม

SMILE  >>  ใช้หลัก S M I L E เพื่อการบริการ

S = Stress Tolerance   ความอดทน อดกลั้น เมื่อเผชิญกับสภาวะความตึงเครียดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจาก  หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือผู้รับบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ เมื่อพบกับผู้รับบริการ

M = Motivation   แรงจูงใจเริ่มที่หัวใจ มีพฤติกรรมจิตสำนึกในการให้บริการ พร้อมให้บริการ และ พร้อมอาสาช่วยเหลือผู้รับบริการ

I = Integrity   ความซื่อสัตย์ต่องาน และอาชีพ โดยให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ต่อผู้รับบริการ  เพื่อให้ได้รับข้อมูลและมีความเข้าใจที่ตรงกัน

L = Listening   รับฟังปัญหา ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้รับบริการอย่างเต็มใจรับฟัง และพร้อมที่จะให้ข้อมูล หรือเหตุผลต่อผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในการบริการ

E = Energetic   มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาวิธีการ หรือเทคนิคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุด

วัฒนธรรมองค์กร

กบ. แคร์  = KB CARE

K = Kindness ความมีเมตตา การมีน้ำใจต่อกัน

B = Besides  การอยู่เคียงข้างกัน