โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร / งานยุทธศาสตร์และแผน | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร / งานยุทธศาสตร์และแผน


 

งานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
 1. หนังสือที่ อว 0654.01(17)/ว771 เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการใช้แบบฟอร์มเสนอแผนงาน(ง.8) และแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม(ง.9) และใช้แบบฟอร์มปรับใหม่แทน

 2. แบบฟอร์มเสนอโครงการแผนงาน

 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติโครงการ

 2. คำอธิบาย รหัสแผนงาน รหัสโครงการ

 3. คู่มือบริหารความเสี่ยง

 4. แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ (excel)

 5. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 6. แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 7. แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 8. คำอธิบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 และระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานติดตามและประเมินผล
 1. แบบรายงานตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ

 2. แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

 3. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (แบบรายงาน ง.9)  (word) (pdf)

 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน ( แบบรายงาน ง.8)  (word) (pdf)

งานวิเคราะห์งบประมาณ
 1. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (ง.4) (word)

 2. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง (ง.5) (word)

 3. คู่มือ-รูปแบบการกรอกข้อมูลพิกัดของรายการในคำของบประมาณ

 4. บัญชีราคามาตรฐาน

เอกสารเผยแพร่
 1. รายงานประจำปี 2557

 2. รายงานประจำปี 2558

 3. รายงานประจำปี 2559

 4. รายงานประจำปี 2560

 5. รายงานประจำปี 2561

 6. รายงานประจำปี 2562

 7. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

 8. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566

คู่มือการงานใช้ระบบ ERP
 1. คู่มือการทำงานระบบเจ้าหนี้

 2. คู่มือการรับเงินและการจัดทางบกระทบยอดธนาคาร

 3. คู่มือการทำงานระบบสินทรัพย์ถาวร

 4. คู่มือการทำงานระบบสินค้าคงคลัง

 5. คู่มือระบบลูกหนี้เงินยืม

 6. คู่มือการทำงานระบบทั่วไปและระบบบัญชีแยกประเภท

 7. คู่มือระบบการทำงานระบบงบประมาณ