โลโก้เว็บไซต์ 2023-12-20 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-12-20

ประกาศผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดี)
พุธ 20 ธันวาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

           ตามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการจัดโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายแสดงความยินดีบัณฑิต) เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินดังนี้ >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ลงพื้นที่ประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 โครงการการศึกษาการปรับปรุงกลิ่นภายในฟาร์มด้วยกรดอินทรีย์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียจากแพะ ของ นางสาวกัญญ์ฐญา จินต์ตนุวรกุล ร่วมกับ วิสาหกิจชุนชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
พุธ 20 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ได้ลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการวิสาหกิจชุนชมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประชุมประเมินตรวจติดตามโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 และสำรวจโจทย์ความต้องการร่วมกับสถานประกอบการเพื่อต่อยอดงานวิจัย ณ สถานประกอบการ "การศึกษาการปรับปรุงกลิ่นภายในฟาร์มด้วยกรดอินทรีย์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสียจากแพะ ของ นางสาวกัญญ์ฐญา จินต์ตนุวรกุล อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขา สัตวศา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา MOU เบทาโกร พัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
พุธ 20 ธันวาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 20 ธันวาคม 2566   ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรรมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในรูปแบบโรงเรียนโรงงาน พร้อมทั้งขยายรูปแบบการพัฒนากำลังคนผ่านการจัดการศึกษาและวิจัย สร้างระบบการศึกษาไตรภาคีโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้งานเป็นฐาน กลวิธีการสอน (Didactic... >> อ่านต่อ


การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 3 : ปีการศึกษา 2567
พุธ 20 ธันวาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 3 :  ปีการศึกษา 2567 การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 20 ธันวาคม 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4