โลโก้เว็บไซต์ 2024-01-19 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-01-19

มทร.ล้านนา ประชุมหารือความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับ สอจ.เชียงใหม่
ศุกร์ 19 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2567 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (สอจ.) ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมี ดร.วัชรพงษ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการอาชีวศึกษา(สอจ.) เชียงใหม่ พร้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มอบทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ศุกร์ 19 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.2558 จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2566 พร้อมจัดให้มีพิธีรับประกาศนียบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ในภายในกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในว... >> อ่านต่อ


หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหาร มทร.ล้านนา เชิญชวนวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเป้าหมาย
ศุกร์ 19 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมอาหาร มทร.ล้านนา เชิญชวนวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเป้าหมาย ภายใต้โครงการ การยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  คุณสมบัติ วิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน OTOP (ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ มะม่วง สับปะรด ลำไย) ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3