โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-02 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-02-02

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งที่ ที่ 182/2567
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 182/2567 ลงวันที่  31 มกราคม 2567 เรื่องการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6 พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศีกษ... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  สำนักงานอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี และ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุปร... >> อ่านต่อ


หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนเข้าร่วม.. โครงการอบรม “เทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา”  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานประชุมวิชาการ ECTI DAMT & NCON 2024 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มภูคำเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ , อ.วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย หัวหน้าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และนางสิริรัตน ต้นผล หัวหน้างานบริหารทั่วไป ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ECTI DAMT & NCON 2024 ซึ่งจัดโดย ส่วนงานภาคเหนือ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI... >> อ่านต่อ


ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ร่วมประกวดแต่งเพลงในโครงการ
ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การจัดโครงการประกวดแต่งเพลงมหาวิทยาลัย "RMUTL Music New Gen" เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะและแสดงความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทางดนตรี นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้รู้จักกับการทำงานของวงดนตรี การตลาดดนตรี และวงจัดทำเพลงที่มีมิติทางธุรกิจ เพราะการประกวดเพลงมหาวิทยาลัยสามารถเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสายอาชีพทางดนตรีหรือศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านนี้ และมีความฝันที่จะก้าวไปสู่วงการดนตรีมืออาชีพในอนา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5