โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-28 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-03-28

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ผู้ช่วยอธิการบดี/อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566            และจะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกี... >> อ่านต่อ


สวพ.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (Grooming 1 : Idea & Tools ) ยกระดับบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 28 มีนาคม 2567   รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” (Grooming 1 : Idea & Tools) ภายใต้โครงการ “โครงการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ประจำปี 2567... >> อ่านต่อ


อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงานรุ่นที่ 1 2567
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 27 มีนาคม 2567 มีกิจกรรมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงานรุ่นที่ 1 /2567 ระหว่างวันที่ 27 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนือมมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพั... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานคณะฯ
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานคณะฯ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีอันดีงาม และความเป็นศิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา      โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ ผศ.ดร.พชร สายปาละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจาร... >> อ่านต่อ


อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัล Best Poster Presentation award ในงานวันบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ในโอกาสได้รับรางวัล Best Poster Presentation award สำหรับ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ชื่อผลงาน Simulation Program from Automated Classification of Alzheimer’s Disease Based on MRI Image Processing using Convolutional Neural Network (CNN) with... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผศ.พงษ์ยุทธ นวลบุญเรือง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา ดร.สุภาวดี แช่ม และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้"โครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปา... >> อ่านต่อ


ประชุม “เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎระเบียบเกี่ยวกับกา รบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

         วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม “เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎระเบียบเกี่ยวกับกา รบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ CARE NETWORK SYMPOSIUM 2024 สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวและการแปลงผันกำลังไฟฟ้า (Green Technology and Power Conversion Research Group: GTPC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ และนักวิจัย มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ภายใต้การดำเนินงานวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส 2564 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2024
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 มี.ค 67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students (VICSAT 2024) ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจ... >> อ่านต่อ


การสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology 2567
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ผศ.สันติ ช่างเจรจา หัวหน้าโครงการวิจัยฯ บพท และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ RMUT Appropriate Technology Symposium 2024 “Appropriate Technology for Sustainable Living” “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 11