โลโก้เว็บไซต์ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พ.ศ. ๒๕๖๖ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พ.ศ. ๒๕๖๖

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ให้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอ หรือติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หรือผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     (๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) saraban_NN@rmutl.ac.th
     (๒) เว็บไซต์ www.nan.rmutl.ac.th
     ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๐๒๕๙ ต่อ ๑๕๐๑ 
     ข้อ ๓ ประชาชนอาจใช้วิธีการบันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นว่าได้มีการยื่นคำขอหรือติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หรือผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ทางช่องทางตามข้อ ๑ แล้ว ก็ได้

                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  มงคลเทพ)
                                     ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน
                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา