โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-13 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-06-13


ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พ.ศ. ๒๕๖๖
อังคาร 13 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

     โดยที่มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ บัญญัติให้บรรดาคำขออนุญาตหรือการติดต่อใด ๆ ที่ประชาชนส่งหรือมีถึงหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานของรัฐประกาศกำหนด ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้รับตามวันและเวลาที่คำขออนุญาตหรือการติดต่อนั้นเข้าสู่ระบบ สมควรกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่... >> อ่านต่อ


สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล...ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” ภายใต้แนวคิด “เสนาะเสน่ห์...ภาษาไทย”
อังคาร 13 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล...ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" ภายใต้แนวคิด "เสนาะเสน่ห์...ภาษาไทย" - โดยสามารถส่งผลงานได้ทาง Line Official Account @choishow2023 และ Facebook : choishow2023 พร้อมทั้งส่งไฟล์ผลงาน คลิปวีดีโอ และใบสมัครทางไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์ choishow2023@gmail.com ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 >> อ่านต่อ


จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
อังคาร 13 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม "เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน"  ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหนองน้ำครก ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://race.thai.run/WRB9NAN >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำแอปพลิเคชัน : ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD
อังคาร 13 มิถุนายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

“สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น”  Drive for CHANGING Thailand เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดี ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ ประโยชน์ของ “ไทยดี (ThaiD)” - ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน - ใช้แสดงตนที่สนามบิน - ใช้แสดงตน ณ หน่วยเลือกตั้ง สส. - ใช้ทำธุรกรรมทางทะเบียนราษฎร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5