โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบูรณาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดน่าน (Young Public and Private Collaboration : YPC) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

     โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลต่อไป มีส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน  
     
     ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่างๆของหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า (อว.ส่วนหน้า จ.น่าน) และ “ภาพรวมผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดน่านในระยะที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานพัฒนาที่จำเป็นต้องผลักดันต่อไป” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 
     สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 วัน ประกอบด้วยรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจังหวัดได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเขตที่ 17 , ผู้แทนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน มีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มตามกลุ่มภารกิจ (Cluster) เพื่อระดมสมองจัดทำแผนงาน โครงการสำคัญ และกิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2567 -2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามประเด็นการพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้งนำเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนงานโครงการสำคัญ และกิจกรรม การบริหารงบประมาณที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ  เลขาธิการสภาหอการค้าไทย ยังได้ร่วมบรรยายพิเศษกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือรัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยคนรุ่นใหม่ บูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

     ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ต้นน้ำ มีน้ำ ป่าและภูเขา  การพัฒนาจังหวัด ต้องควบคู่กับการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน  ภาครัฐต้องรับฟังความต้องการของเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สอดประสาน กลมกลืน ให้งานรุดหน้า ประสบความสำเร็จได้  ห้วงเวลานี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณ และเตรียมแผนงานโครงการปีงบประมาณใหม่ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจัดทำแผน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ  เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เอกสาร : “ภาพรวมผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดน่านในระยะที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานพัฒนาที่จำเป็นต้องผลักดันต่อไป” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน