โลโก้เว็บไซต์ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ระหว่างหน่วยงานราชการและสถานศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ระหว่างหน่วยงานราชการและสถานศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมปกกิจไชยสถาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน

     การลงนามครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดมาตรการในการคัดกรองคนต่างด้าวที่จะเข้ามาศึกษาและเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้สอน หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 36 แห่ง เข้าร่วมประชุม วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาในจังหวัดน่าน ในการคัดกรองคนต่างด้าวที่จะเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ไม่ให้คนต่างด้าวอาศัยสิทธิเพื่อให้ได้มาซึ่งวีซ่าในการอยู่ในราชอาณาจักร แต่มีพฤติกรรมไปแอบแฝงกระทำความผิดกฏหมาย

     ทั้งนี้ จังหวัดน่าน  ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาในจังหวัดน่าน จะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะต่อไป