โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Chiang Mai Festival City 2024 กับภาคีเครือข่าย ในที่ประชุม CEO ประจำเดือนตุลาคม 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Chiang Mai Festival City 2024 กับภาคีเครือข่าย ในที่ประชุม CEO ประจำเดือนตุลาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (CEO) ประจำเดือนตุลาคม 2566  ผ่านระบบประชุมทางไกลแบบออนไลน์มายังห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามนโยบาย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Chiang Mai Festival City 2024 ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในมิติของ มทร.ล้านนา ได้มีแนวคิดในการนำเสนออัตลักษณ์พื้นถิ่นล้านนาผ่านผลงานทางศิลปะ และการสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “กินได้ ขายได้ ใช้ได้ อยู่ได้” พร้อมทั้งได้ร่วมหาแนวทางส่งเสริมพื้นที่เมืองโบราณเวียงเจ็ดลินสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อรช บุญ-หลง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา คัมภิรานนท์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลการดำเนินโครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ

    สำหรับโครงการ Chiang Mai Festival City 2024 เป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนผ่านกลไกเชียงใหม่เมืองเทศกาล เพื่อสนับสนุน Soft power ในเชียงใหม่ ทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มุ่งสู่การทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งเทศกาล ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นศูนย์กลางของเทศกาลระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเป็นนวัตกรรม ที่ต่อยอดมาจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพื่อผลประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้กับผู้คนทุกระดับในเชียงใหม่