โลโก้เว็บไซต์ ทีมนักวิจัย มทร.ล้านนา ลงพื้นที่สำรวจติดตั้งอุปกรณ์ระบบเซนเซอร์แจ้งเตือนและรู้พิกัดไฟป่า ร่วมกับเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวง  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ทีมนักวิจัย มทร.ล้านนา ลงพื้นที่สำรวจติดตั้งอุปกรณ์ระบบเซนเซอร์แจ้งเตือนและรู้พิกัดไฟป่า ร่วมกับเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าโครงการ “ลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาวะประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มการเตือนภัยจุดที่มีความร้อน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และนักวิจัยโครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการแจ้งเตือนและรู้พิกัดไฟป่า ร่วมกับเทศบาลตำบลเชิงดอย และภาคีเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กวงตอนบน โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานด้านการจัดการปัญหาจุดฮอตสปอท ในพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่กวง

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานอำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง ชุดปฏิบัติการผาลาด อำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่และบุคลากรอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด หน่วยป้องกัน รักษาป่าที่ ชม.23 ดอยสะเก็ด ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ทันควบคุมการลามของไฟป่าได้ รวมถึงเป็นการลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 อันเกิดจากไฟป่า และการปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อให้เกิดกลไกการเฝ้าระวังจุดที่มีความร้อน (Hotspot)ในพื้นที่ตำบลเชิงดอยและพื้นที่เครือข่ายลุ่มแม่น้ำกวงตอนบน ของเทศบาลตำบลเชิงดอยและเทศบาลในเครือข่าย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันและเป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่

การดำเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้แผนงานการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ


คลังรูปภาพ : 2566-12-14