โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก จัดงานทำบุญประจำปี 2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก จัดงานทำบุญประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 มกราคม 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 


        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "งานทำบุญและกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเริ่มต้นปี 2567 " เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนหล่อหลอมความสามัคคี ปลูกฝัง ส่งเสริมสร้างความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ประเพณี ความสามัคคี น้ำใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การปรองดอง ห่างไกลยาเสพติด

        ตลอดทั้งเป็นการรักษากิจกรรมอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้คงอยู่และเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษาระหว่างหลักสูตร ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างอาจารย์ นักศึกษา เข้าเป็นหนึ่งเดียวกันสืบต่อไป