โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา มอบทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา มอบทุนการศึกษา นักศึกษาเรียนดีประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยอาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น พ.ศ.2558 จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2566 พร้อมจัดให้มีพิธีรับประกาศนียบัตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี ในภายในกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 19 ปี ณ ศาลาราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. นางสาวทิวาพร  หาญกล้า  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 2. นายเกียรติศักดิ์  ปัญญาทอง  ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 3. นายศุภกิจ  วงค์นันตา  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 4. นางสาวสุทธิดา  กันทะวัง  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 5. นายกาย  แสนแพร่  ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 6. นายชณาธร  แดงสัก  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 7. นายทวีวัฒน์  ทวีวิทยาการ  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 8. นางสาวคัทลียา  ศรีวัฒนพงศ์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 9. นายนรภัทร  สุภา  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 10. นายอภิพงศ์พันธุ์  สุภาคง  วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
 11. นายณัฐพนธ์  ทุ่งล้อม  วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
 12. นายนัธทวัฒน์  ธนัฐฐากรณ์กุล  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 13. นางสาวภาณุมาส  ชัยวัง  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 14. นายบุญประพัฒน์  ตานัน  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 15. นายจิรภัทร  แจ่มประเสริฐ  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 16. นายก้องภพ  ปัญญาวงศ์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 17. นายสหรัฐ  เพ็ชร์ประเสริฐ  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 18. นายณัฐชัย  เตชนัน  วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 19. นายอัษฎาวุธ  จักรแก้ว  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 20. นายสิทธิพงษ์  ใจปัญญา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 21. นายสุทธิชัย  การด่วน วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 22. นายไชยมงคล  วะตา  วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
 23. นายสุรินทร์  บุญเนตร์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 24. นายธนโชค  มณีวงศ์  วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมการผลิต
 25. นายณัฐวัตร  วรรณารักษ์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 26. นายสุริยา  เทียมตามณี  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 27. นายธนชิต  พิริยะ  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 28. นางสาวทิชรัตน์  คำแสน  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 29. นายพงศภัค  ไชยเมืองชื่น วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 30. นายสุรศักดิ์  สุขจางเจริญ  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 31. นางสาวเพชรรัตน์  เขียวจันทร์  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 32. นางสาวกมลลักษณ์  มาโยง วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 33. นายพงศ์ภวัน  ศรีสวัสดิ์  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 34. นายเกรียงศักดิ์  รบชนะ  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 35. นายสุธีรภัทร์  ขัดสาร  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 36. นายกิตติภูมิ  ปู่ตุ้ย  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 37. นายปพน  แซ่จ๊ะ  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 38. นายณัฐวุฒิ  โตปินใจ  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมโทรคมนาคม
 39. นายโอภาสพันธ์  กลิ่นชื่นจิต  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 40. นายธนกร  คำวัง  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 41. นางสาวณัฐพร  เพชรเมือง  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 42. นายณัฐวุฒิ  พะซิ  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 43. นายทัตพงศ์  อุ่นเป็ง  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 44. นายเจษฎากร  แผ่คุณ  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า
 45. นายศุจินธารา  จันขัน   วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 46. นายชลชาติ  ยอดปะนัน  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้า
 47. นายพงษ์พันธุ์  เลาวพงศ์  วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 48. นายจิรวัฒณ์  จินามา  วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ -วิศวกรรมเครื่องจักรกลสมัยใหม่
 49. นายภัทรกร  สมทราย  วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 50. นายคิมหันต์  แพงไธสงค์  วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 51. นายสหัสวรรษ  พิทยารักษ์  วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 52. นายธนาวุฒิ  วิริยะ  วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 53. นางสาวพรชิตา  อุตมะ วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

 1. นายเทวราช  อินหน่อแก้ว  ทล.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์
 2. นางสาวพลอยรดา  ฉวี    ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
 3. นางสาวชนกนันท์  ปันหมื่น  ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
 4. นางสาวจริยา  กวมอำไพ  ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ
 5. นางสาวเกวลิน  พวงเรือนแก้ว  ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
 6. นายกฤตยชญ์  คำแปง  ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ
 7. นายเนติพล  ยะอนันต์  ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม
 8. นางสาวกนกทิตา  ศิริโกไศยกานนท์  ศล.บ.ทัศนศิลป์
 9. นางสาวสุพิชญา  ยอดทอง  ศล.บ.ทัศนศิลป์
 10. นายกมลชัย  เมทาง  ศล.บ.ทัศนศิลป์

คณะบริหารธุรกิจกและศิลปะศาสตร์

 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ดอนชัย  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 2. นางสาวศศิกานต์  มูลอุด  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ
 3. นางสาวญาณภา  กองอรินทร์  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ
 4. นางสาวปัณณรัตน์  ร่มเย็น  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 5. นายทักษ์ดนัย  ไชยวุฒิ  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 6. นางสาวอาธิตญา  ทองอ้ม  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 7. นางสาวอุษณียาภรณ์  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การตลาดและการตลาดดิจิทัล
 8. นายนภัสพล  จโนภาส  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 9. นางสาวชนากานต์  พลแจ้ง  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 10. นางสาวสิรินภา  สิทธิหล่อ  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 11. นางสาวบัญฑิตา  สุทธวงค์  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 12. นางสาวกุลสลิน  ฟัสเท่นไมเยอร์  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 13. นางสาวกัณฐิกา  แปงตำ  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 14. นางสาวศศิวิมล  คุณยศยิ่ง  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 15. นางสาวพิชญาภา  ใจจิต   บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 16. นางสาวนพวรรณ  เปียงทา  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 17. นายภูดิศ  พรหมมินทร์  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 18. นางสาวลดาวรรณ  ขันตีจิตร์  บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 19. นายศัจกร  เลิศเกษม  บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ – การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ
 20. นางสาวเพ็ญนภา  ต๊ะแดง  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 21. นางสาวกัลยรัตน์  หล้าปิงงาม  บธ.บ.บริหารธุรกิจ – การจัดการธุรกิจ
 22. นางสาวขวัญชนก  ราตรีวิทวัส  บช.บ.การบัญชี
 23. นางสาวอังศุมาลี  คำปันบุตร  บช.บ.การบัญชี
 24. นางสาวชลธิชา  ร่องช้าง  บช.บ.การบัญชี
 25. นางสาววณิชญา  ทำสอาด  ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
 26. นายพันธกร  อิ่นมะโน  ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ
 27. นายนิติภูมิ  ศรีวิชัย  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 28. นางสาวรัตติยา  ระทอ  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 29. นายจิรภาส  ดวงดี  ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 1. นางสาวสิริขวัญ  ยั่งยืนกุล  ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 2. นายโม  ลุงส่าง  ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 3. นายบุญยกร  บุญแต่ง  ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
 4. นายกิตตินันท์  รัตนสุพรรณเวช  วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์