โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดเสวนาทางวิชาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)  ยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐาน ก.พ.อ. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา จัดเสวนาทางวิชาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐาน ก.พ.อ.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 28 มีนาคม 2567 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ"การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ขอกำหนดแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและเปิดโครงการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการจาก 4 คณะ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 150 ราย ในโอกาสเดียวกันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ (กพว.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ประกอบด้วย 
ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริจารี
ศ.เดชา วราชุน (ศิลปินแห่งชาติ)
ศ.เกียรติคุณ ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์
ศ.เกียรติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง
ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
ศ.ดร.เกียรติคุณ ดร.กุลวดี มกราภิรมย์
ศ.ดร.วันชัย ริ้วจุฬา
   สำหรับโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ก.พ.อ. จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบุคลากรที่มีความสนใจในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้มีแรงจูงใจและมีแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทั้งมีจำนวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพตามสัดส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(อว.) กำหนดต่อไป

(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)