โลโก้เว็บไซต์ Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
           สมาคมส่งเสริมพัฒนากำลังคนสเตมเพื่ออนาคต (International Association for the Future STEM Workforce: IAFSW) ร่วมมือกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้ดำเนินโครงการโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Global Learning and Observations to Benefit the Environment: GLOBE) โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือองค์การ NASA (National Aeronautics and Space Administration) ของสหรัฐอเมริกา และมูลนิธิทีเด็ดเพื่อการศึกษาจัดทำโครงการประกวดภาพถ่ายแมลง ในหัวข้อ “ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม Exploring Thailand’s Insect Diversity: Photo Competition 2024”

          โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินโครงการ “เติมพลังรักษ์ยั่งยืน สู่ผืนป่าไทย Foster Future Forests” เพื่อพื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวดูดซับ CO2 และส่งเสริมการอนุรักษ์ผ่านชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

         วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและบทบาทของแมลงในระบบนิเวศ การใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพและโทรศัพท์มือถือช่วยให้มีโอกาสสังเกตและเรียนรู้จากสิ่งที่พบเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงแมลงกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป 

สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ https://biodiversity.iafsw.org ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2567 ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมมากกว่า 300,000 บาท