โลโก้เว็บไซต์ สวพ. มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ที่ได้รับทุน วช. | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สวพ. มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ที่ได้รับทุน วช.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 พฤษภาคม 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ณัฐนรี ทองดีพันธ์
สังกัด บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ที่ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567
จากแหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการยกระดับศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกฆ้องคำ

ด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง”