โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าศึกษาดูงานระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมกำหนดกรอบการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าศึกษาดูงานระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมกำหนดกรอบการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะนักวิจัยและบุคลากรจากสถาบันฯ เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติของโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ภายในบริษัท พี.พี.ฟาร์ม 3 จำกัด (สาขา2) ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งร่วมหารือกำหนดกรอบความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างความชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดทิศทางการทำวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการและของสถาบันวิจัยฯ ต่อไป 

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร