โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-21 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-21

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 “พุทธรักษาเกมส์”
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 "พุทธรักษาเกมส์" ตามมติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2567 ณ มทร.ล้านนนา น่าน มีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โชว์ผลงานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน >> อ่านต่อ


Appropriate Technology Matching Day 2567
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 บุคลากรนักวิจัยของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมงาน Appropriate Technology Matching Day ของ บพท. โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กร และสื่อสาร >> อ่านต่อ


สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าศึกษาดูงานระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมกำหนดกรอบการทำงานวิจัยร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

   วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะนักวิจัยและบุคลากรจากสถาบันฯ เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติของโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ภายในบริษัท พี.พี.ฟาร์ม 3 จำกัด (สาขา2) ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งร่วมหารือกำหนดกรอบความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างความชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การกำหนดทิศทางการทำวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการและของสถาบันวิจัยฯ ต่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4