โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 “พุทธรักษาเกมส์” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 “พุทธรักษาเกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 "พุทธรักษาเกมส์" ตามมติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2567 ณ มทร.ล้านนนา น่าน มีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน

     การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่  39 "พุทธรักษาเกมส์" เป็นการจัดการแข่งขันระหว่าง 6 พื้นที่ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน ลำปาง พิษณุโลก และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกกำลังกายพัฒนาสุขภาพและจิตใจ ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ยกระดับการเล่นกีฬาให้มีมาตรฐานการเล่นที่สูงขึ้น คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯในการเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป ให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการกีฬาและสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 6 พื้นที่และ 1 วิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬามากขึ้น มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา