โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาระดับโลก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาระดับโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2567 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ ผู้อำนวยการ จำนวน 15 ท่าน เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยทงจี้ (Tongji University)  เมืองเชี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof. Jiang WU, รองอธิการบดี และคณบดีสถาบัน UNEP-Tongji Institute of Environment for Sustainable Development พร้อมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทงจี้

           ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทงจี้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ โดยตรง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีคณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังเมือง คณะวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิชาเครื่องกล คณะวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิชาวิทยาศาสตร์วัสดุและวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ คณะวิชาการจราจรและการขนส่ง โรงเรียนแพทยศาสตร์ โรงเรียนศิลปศาสตร์และกฎหมาย โรงเรียนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเศรษฐศาสตร์และการจัดการ โรงเรียนวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โรงเรียนมหาสมุทรและวิทยาศาสตร์โลก มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงด้านสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา และพัฒนาการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม  ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาอาจารย์ของมทร.ล้านนา ในส่วนวิศวกรรมโยธาและผังเมือง รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาร่วมกันท้งในหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตร 4 ปี (2+2) สำหรับการพัฒนาความร่วมมือในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และพัฒนาบุคลากร เยาวชนคนรุ่นใหม่ จะเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้มีความยั่งยืนต่อไป

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้างผู้ช่วยอธิการบดี

 


คลังรูปภาพ : Tongji University