โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรม NBT PITCHING DAY  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรม NBT PITCHING DAY

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2567 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรม NBT PITCHING DAY 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม NBT PITCHING DAY การนำเสนอเพื่อชิงทุนรางวัล นักวิจัยหน้าใหม่ RMUTL New Blood Transfusion โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ร่วมกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรจาก กลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอโครงการในรูปแบบการ PITCHING เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนการดำเนินงาน และกิจกรรม CLINIC PROPOSAL เรื่อง ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและพัสดุ 

กิจกรรมการนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) กลุ่ม Soft Power & Well-being (2) กลุ่ม Smart Agri (3) กลุ่ม Techno & IoT โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งสิ้น 36 โครงการ จากสายวิชาการ และสายสนับสนุน จากคณะ (ส่วนกลาง) และเขตพื้นที่ 

กิจกรรม Clinic Proposal เป็นกิจกรรมที่ลด Pain Point ให้กับนักวิจัย ทั้งในด้านการเขียนข้อเสนอโครงการ และด้านงบประมาณ ผ่านรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรจากกองคลัง (กลุ่มงานเบิกจ่าย และกลุ่มงานพัสดุ) ประกอบด้วย

  1. นางนิยดา ตุ้ยแพร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  2. นางสาววริษฐา มอดูดัส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  3. นางผุสชา กาตะโล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  4. นางสาวอำพรรณ ไชยวงค์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  5. นายภูเบศร์ แสงปุก นักวิชาการพัสดุ

และเทคนิคการ Pitching โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรม PITCHING DAY เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับกลุ่มแผนงานใต้ร่วมพระบารมี สถาบันวิจัยถ่ายทอดเทคโนลีสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ RMUTL New Blood Transfusion’67 พลังนิสิต นักศึกษา เพื่อชุมชน สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยศาสตร์พระราชา ร่วมกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ภายใต้ แนวคิด กินได้ ใช้ได้ ขายได้ อยู่ได้